ALGEMENE VOORWAARDEN JOBIDO

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen op 01 september 2017 en te allen tijde beschikbaar op www.JOBIDO.nl. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door JOBIDO, hierna te noemen JOBIDO. Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen JOBIDO en haar opdrachtgevers. Indien en voor zover JOBIDO één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen JOBIDO en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen JOBIDO en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door JOBIDO zijn aanvaard.

Artikel 1: Algemeen

1.1. Werving & selectie: Wederpartij geeft JOBIDO de opdracht tot werving en selectie van een mogelijke kandidaat ten behoeve van indiensttreding voor een opdrachtgever. JOBIDO heeft hierbij een inspanningsverplichting waarbij JOBIDO één of meerdere kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door JOBIDO bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld).

1.2. De wijze waarop de werving & selectieopdracht door JOBIDO wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, het honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigt.

1.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door JOBIDO voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JOBIDO aan derden bekend te maken. Indien de opdrachtgever geen overeenkomst aangaat met de kandidaat dient de opdrachtgever de gegevens te vernietigen. Zowel JOBIDO als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de opdracht waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, kandidaten, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 2: Honorarium

2.1. JOBIDO werkt gedeeltelijk op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alleen honorarium verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening arbeidscontract of anderszins werkzaam worden gesteld van de door JOBIDO aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in artikel 2.9, of op basis van een honorarium dat in rekening wordt gebracht bij een (andere) succesvolle vervulling.

2.2. In het geval ‘no cure no pay’ is afgesproken voldoet opdrachtgever de vergoeding van het honorarium vanuit de overeengekomen zgn. omrekenfactor. Per gewerkt uur voor een periode van 1.040 uur. Buiten deze factuur brengt JOBIDO geen kosten in rekening voor Werving en Selectie ‘no cure no pay’. Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Het Honorarium en/of tarieven zijn inclusief  reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.3. Het standaard honorarium bedraagt 15% van het bruto jaarsalaris op fulltime basis van de geselecteerde kandidaat bij indiensttreding gebaseerd op een fulltime dienstverband inclusief emolumenten. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens 100% van de maximaal haalbare provisie en bonus, alsmede vakantiegeld en 13e maand begrepen. Dit wordt vermeerderd met de geldende BTW. Het minimum honorarium bedraagt € 3.450,- exclusief 21 % BTW.

2.4. Indien uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat artikel 2.1 niet van toepassing is, geldt het volgende.

Het honorarium (niet: no cure no pay) voor het bemiddelen van een kandidaat bestaat uit één deel:

– Een eindvergoeding van 100% van het totale honorarium te betalen bij plaatsing. Zonodig wordt het totale honorarium ineens in rekening gebracht onder verrekening van het eventueel betaalde voorschot.

JOBIDO kan de Opdrachtgever verplichten om aan JOBIDO exclusiviteit van de opdracht te verschaffen, gedurende de looptijd van het zoeken van een geschikte kandidaat. Indien er sprake is van een exclusiviteit ten aanzien van de opdracht, zal JOBIDO de Opdrachtgever middels de Offerte hiervan op de hoogte stellen. Indien de exclusiviteit geschonden wordt brengt JOBIDO hiervoor kosten in rekening. Indien door opdrachtgever een externe advertentie wordt geplaatst, worden alle reacties direct aan JOBIDO doorgestuurd. Dit geldt eveneens voor sollicitaties van kandidaten die zich rechtstreeks bij opdrachtgever melden.

2.5. Indien de opdracht wordt aanvaard zoals beschreven in artikel 2.4 brengt JOBIDO de opdrachtgever in ieder geval de door haar gemaakte kosten in rekening in het geval

– van eenzijdige opzegging van de opdracht door de opdrachtgever;

– de vacature (anderszins) wordt ingevuld met een kandidaat die niet van JOBIDO afkomstig is;

– de opdrachtgever op welke (andere) wijze dan ook verhindert dat sprake kan zijn van een succesvolle vervulling. Hiervan is in ieder geval sprake als tussentijds de selectie-eisen wezenlijk worden gewijzigd, een en ander tijdens of direct aansluitend op de afgesproken periode van een exclusieve opdracht. Deze kosten worden dan geacht in ieder geval € 3.450,- bedragen. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan JOBIDO.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft JOBIDO het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

2.6. Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op het moment dat de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de kandidaat is getekend of, indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde kandidaat.

2.7. De opdrachtgever is aan JOBIDO verschuldigd alle kosten die JOBIDO ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen JOBIDO en de opdrachtgever is overeengekomen. Tenminste groot € 3.450,-

2.8. De opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door JOBIDO de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium en de startdatum van de door JOBIDO geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is JOBIDO gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

2.9. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door JOBIDO aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever te zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door JOBIDO geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 3: Betalingstermijn

3.1. De betalingstermijn van door JOBIDO verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

3.2 JOBIDO en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

3.4 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van JOBIDO en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens JOBIDO onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4: Incassokosten

4.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

4.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft JOBIDO in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5: Klachten

5.1. Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van JOBIDO dienen onverwijld en uiterlijk acht dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan JOBIDO te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en JOBIDO plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 6: Inspanningsverbintenis; aansprakelijkheid

6.1. JOBIDO is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door JOBIDO geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk.

6.2 De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. JOBIDO is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van JOBIDO.

6.3 JOBIDO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

6.4 JOBIDO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat JOBIDO is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JOBIDO kenbaar behoorde te zijn.

6.5 Indien JOBIDO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JOBIDO beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door JOBIDO aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat JOBIDO overeenkomstig de verzekering draagt.

6.6 De Opdrachtgever dient de schade waarvoor JOBIDO aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade aan JOBIDO te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

6.7 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens JOBIDO vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 7: Garantieregeling

7.1. Uitsluitend indien met opdrachtgever een exclusieve opdracht is overeengekomen conform artikel 2.4 zal JOBIDO eenmalig naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. Deze garantieregeling is van toepassing wanneer de bemiddelde kandidaat binnen 365 dagen na aanvang van de arbeidsovereenkomst niet meer bij de opdrachtgever in dienst is en de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen aan JOBIDO heeft voldaan. De procedure conform de desbetreffende opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart.

7.2. De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functieinhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

7.3. Zodra een door JOBIDO in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al dan niet via derden) heeft ingevuld, is JOBIDO van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel gekweten. Deze garantieregeling vervalt in ieder geval na drie maanden vanaf het moment dat opdrachtgever van de garantieregeling heeft gebruik gemaakt.

7.4. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij JOBIDO binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

Artikel 8: Wijziging algemene voorwaarden

8.1 JOBIDO heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. JOBIDO zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9: Toepasselijk recht bij geschillen

9.1. De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van JOBIDO worden volledig beheerst door Nederlands recht.

9.2. Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Geschillen tussen JOBIDO en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij op grond van dwingend rechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen.

 

 

 

 

 

 

Share This
WhatsApp chat